Utleie

Innspill til Husleielovutvalget renner inn!

husleielovutvalget

«Loven må beskytte leietakere mer. Vi er mennesker som alle andre, bare ikke har råd til egen bopel, og har rett til å ha et trygt sted å bo.» Dette er tatt fra et av innspillene en privatperson (innspill 106) har sendt inn til Husleielovutvalget.

Foto: Admir Vrevic

Vi har tidligere omtalt utvalget som skal gjennomgå husleieloven. Det skal vurdere om loven bør endres eller totalt fornyes. Bergen Huseierforening har meninger om ny lov, og vi var blant de første som sendte inn våre innspill til utvalget.

Mange innspill

Per i dag er det kommet cirka 130 skriftlige innspill til utvalget. De fleste er fra private personer, og blant disse igjen er det overvekt av leietakere. Noen av innspillene viser kanskje mer en frustrasjon over den situasjonen enkelte er i, enn konkrete forslag til endringer i lovverket. Men det er uansett viktig å ha respekt for hvor viktig bolig er for både leietakere og de som eier bolig. Det er nyttige innspill som sier noe om det totale bildet i leiemarkedet, og som kan bidra til en balansert lov som både hensyntar leietakers behov for sikkerhet og utleiers behov for å råde over egen eiendom.

Register over dårlige utleiere?

Privatperson 104 foreslår dette:

«Man bør sørge for at utleiere er kjent med husleieloven. Det kan for eksempel være obligatorisk for alle utleiere å gjennomføre en nettest om husleieloven. Eller utleiere som bli lagt merke til på en negativ måte kan bli pålagt å gjennomføre kurs i husleierett. Det ville også vært bra om leietakere ble advart om dårlige utleiere. Til dette kunne Husleietvistutvalget opprettet et register over utleiere som bli lagt merke til på en negativ måte i en tvist.»

Av dette er obligatorisk nettest for utleiere er kanskje noe å vurdere, eller enda bedre; både for utleier og leietaker! Alle parter og instanser har interesse av at det blir færre tvister underveis i et leieforhold og etter at det er avsluttet. Register over dårlige utleiere er en mindre god ide.

Vil du sende inn innspill?

Foreløpig kan hvem som vil sende inn innspill. Det gjelder også private utleiere. Har du meninger om hva som fungerer og hva som ikke fungerer med dagens lov? Da kan du sende inn dine tanker om dette. Det ligger lenger frem i tid at utvalget utarbeider sin innstilling som deretter blir sendt på formell høringsrunde.

Her finner du alle innspillene

 

– Ny lov må skille mellom små og store utleiere!