Bolig som formuesobjekt
Formue i fast eiendom (bolig- og fritidseiendom) er skattepliktig enten eiendommen ligger i Norge eller i utlandet når du er bosatt i, og skattepliktig til Norge. Det er eiendommens formuesverdi som legges til grunn ved formuesskattelegging av bolig- og fritidseiendommer. Den som er reell eier av eiendommen ved inntektsårets utgang er ansvarlig for eventuell formuesskatt på eiendommen det aktuelle inntektsåret.
Les mer på Skatteetaten.no

§ 4-1.Hovedregel om formue
(1) Skattepliktig formue fastsettes til omsetningsverdien pr. 1. januar i skattefastsettingsåret av skattyterens eiendeler med økonomisk verdi, med fradrag for gjeld som skattyteren hefter for.

§ 4-10.Fast eiendom, herunder andel i boligselskap
(1) Verdien av fast eiendom kan settes lavere enn omsetningsverdien.
(2) Verdien av primærbolig settes til 25 prosent av en beregnet omsetningsverdi. Hvis skattyter krever det, skal verdien settes ned til 25 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.
(3) Verdien av sekundærbolig settes til 90 prosent av en beregnet omsetningsverdi. Hvis skattyter krever det, skal verdien settes ned til 90 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

(6) Verdien av fritidsbolig skal settes ned etter krav fra skattyter dersom den overstiger 30 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

Endre formuesverdien av din primærbolig

Endre formuesverdien av din sekundærbolig

Som medlem får du alltid hjelp til å løse dine juridiske problemstillinger

Ta kontakt med oss per telefon eller e-post
info@huseierforening.no

Du kan også sende inn en henvendelse ved å benytte vårt kontaktskjema