Borettslag og eierseksjoner

Registrere sameiet i Brønnøysund?

Registrere sameiet

Små sameier MÅ  ikke være registrert i Brønnøysund. Men dersom sameiet skal opprette bankkonto, ta opp lån, ha felles forsikring eller få kundeutbytte, så er det likevel slik at finansinstitusjonene krever det ut fra lover som gjelder for dem.

Her er litt informasjon om hvordan sameiet kan registrere seg i Brønnøysund.

Registreringsplikt og registreringsrett

Alle eierseksjonssameier har registreringsrett i Enhetsregisteret. Eierseksjonssameier som er tinglyst etter 1. januar 1998, og som har ni eller flere seksjoner, skal registreres i Foretaksregisteret. Selv om eierseksjonssameiet ikke har plikt til å registrere seg i Foretaksregisteret, har likevel alle rett til å bli registrert.

Gebyr for registrering

Fra 1. januar 2024 har regjeringen innført er rekke gebyrer på tjenester som før var gebyrfrie. Blant annet er det innført gebyr for førstegangsregistrering i Enhetsregisteret. Les mer her:

Nå er det gebyr på registrering av eierseksjonssameier – Bergen Huseierforening

Vedleggskrav ved registrering

Når du skal registrere et eierseksjonssameie, må du alltid legge ved

 • Dokumentasjon som viser at sameiet er tinglyst. Det kan være seksjoneringsbegjæring med tinglysingsstempel, melding til tinglysing. (strekkode med tinglysingsdato må fremgå av dokumentet) eller utskrift fra grunnboken
 • Vedtekter
 • Protokoll fra årsmøte som viser valg av styre og eventuell revisor

Det du må ha klart på forhånd er altså dokumentasjonen nevnt over.

Vedtekter

Sameiets gjeldende vedtekter skal legges ved. Det som lovmessig er minimumskravene for vedtekter, er dette:

 • eiendommens grunnboksbetegnelse
 • opplysning om hvor mange medlemmer styret skal ha
 • hvis sameiet skal ha en annen signaturbestemmelse enn styret i fellesskap, må vedtektene også inneholde informasjon om dette.

De fleste har imidlertid vedtekter som er mye mer omfattende og som blant annet sier noe om vedlikeholdsansvar og en rekke andre forhold. Det kan jo være lurt å ta en gjennomgang av vedtektene og sjekke at de er slik sameiet ønsker at de skal være, og at de er i samsvar med og henviser til gjeldende eierseksjonslov blant annet.

Merk at vedtektsendringer generelt må vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall. (unntatt spesielle forhold som krever tilslutning fra alle).

Kontakt oss for mal for vedtekter (gratis for medlemmer)

Protokollen

 • Protokollen skal minst inneholde:
 • navnet på sameiet som holdt møtet
 • opplysning om når og hvor møtet ble holdt
 • opplysning om hvor mange sameiere som var representert
 • bekreftelse på at møtet godkjente innkallingen
 • oversikt over hvilke vedtak som er gjort
 • protokollen skal være underskrevet av møteleder og en annen som var til stede på møtet.

Dersom protokollen er fra det årlige ordinære årsmøtet, så må det også være med godkjenning av årsregnskap osv.

Dersom protokollen er fra et ekstraordinært årsmøte hvor den primære hensikten er å vedta at styresammensetning og vedtak om innsendelse til Brønnøysund, så kan protokollen være noe enklere.

Kontakt oss for eksempel på protokoll (gratis for medlemmer)

 

Les mer på brreg.no