Dersom utleier vil si opp en leietaker, så husk at det både er strenge formkrav og strenge krav til begrunnelse av oppsigelsen.

Last ned skjema for oppsigelse her

Formkrav
Bruk derfor skjema. Vær klar over at dersom du ikke har med det som loven krever, er oppsigelsen ugyldig og leietaker kan se bort fra den. Reglene om oppsigelse finner du i husleieloven kapittel 9

Begrunnelse
Lovlige begrunnelser for utleiers oppsigelse står i husleieloven § 9-5:

a) husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden,
b) riving eller ombygging av eiendommen gjør at husrommet må fravikes,
c) leieren har misligholdt leieavtalen, eller
d) det foreligger en annen saklig grunn til å si opp leieavtalen.

Dersom begrunnelsen for oppsigelsen er leietakers mislighold, stiller du sterkere dersom leietaker har fått flere skriftlige advarsler først.

Oppsigelsesfrist
Oppsigelsesfristen avhenger av hva som står i kontrakten. Er det avtalt bindingstid eller uoppsigelig tidsbestemt kontrakt, så kan du ikke si opp før tiden er ute. Ellers gjelder den oppsigelsesfristen som står i kontrakten. Men er det ikke avtalt noe, gjelder for vanlige leieforhold lovens hovedregel om tre måneders frist til utløp av en kalendermåned. Det betyr at det gjelder tre hele måneder pluss resten av den måneden du sier opp i. Leieren må motta oppsigelsen innen utgangen av måneden, det er ikke nok at du for eksempel postlegger den 31.

Sende eller levere?
I tillegg til kravene over, må oppsigelsen dateres og signeres. Du må sende eller levere en signert original av oppsigelsen til leietaker, men det kan være lurt å sende en kopi til leietakers epostadresse også. Ta selvsagt vare på en kopi selv. Det er ikke krav om at den skal sendes rekommandert, men det er en mulighet. Om du leverer oppsigelsen personlig er det fint om du får leietakers bekreftelse på at oppsigelsen er mottatt. En oppsigelse som bare sendes elektronisk (e-post eller sms) vil neppe oppfylle lovens krav om skriftlig oppsigelse.

Merk
Har du en lovlig tidsbestemt leiekontrakt som nærmer seg sluttdato, er det ikke nødvendig å sende oppsigelse. Da kan du bare si fra til leietaker i forkant om kontrakten ikke blir fornyet. Om leietaker likevel ikke flytter på opphørsdato, kan du sende skjema Flytteoppfordring.

Heving
Merk også at “heving” er noe annet enn oppsigelse. Heving er forbeholdt de alvorligste tilfellene hvor leieforholdet kreves avsluttet umiddelbart. Her gjelder andre regler og annet skjema.

Last ned skjema for oppsigelse her

Som medlem får du hjelp til å løse dine juridiske problemstillinger

Ta kontakt med oss per telefon eller e-post

Du kan også sende inn en henvendelse ved å benytte vårt kontaktskjema Klikk her