nyheter, plan og bygg

Nye retningslinjer for strandsonen

Regjeringen har vedtatt nye statlige planretningslinjer for strandsonen. Disse gir større muligheter for næringsutvikling og bosetting i spredtbygde strøk langs kysten. Men samtidig videreføres strenge regler pressområdene, blant annet for Bergen og nærliggende kommuner.

De nye retningslinjene sikrer en mer differensiert forvaltning av strandsonen, og erstatter dagens retningslinjer som er fra 2011. Nå skal det bli mer lokal handlefrihet i de delene av landet med mindre utbyggingspress.

100-metersbeltet

Strandsonen er gitt en særlig beskyttelse gjennom byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen. Byggeforbudet i 100-metersbeltet kan fravikes gjennom kommunale planer. Dette forutsetter at hensynet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser er ivaretatt. De nye statlige planretningslinjene gir føringer for hvordan kommunene kan ivareta disse interessene. Arealbruken i strandsonen skal avklares gjennom planlegging, og ikke dispensasjoner.

Bynære kommuner i Vestland er i sone 2

Forskjellene i utbyggingspress varierer mye i ulike deler av landet. Retningslinjene deler derfor kysten inn i tre soner, ut fra hvor stort press det er på strandsonen. Sone 1 utgjør kommunene i Oslofjordregionen med høyt utbyggingspress. Sone 2 omfatter kommunene på Sørlandskysten og bynære deler Vestlandet der det også er områder med stort utbyggingspress. Sone 3 er distriktskommuner med lavere utbyggingspress.

— Det er stor forskjell på hytteutbygging i Oslofjorden og kajakkutleie på Helgelandskysten. I områder med mindre utbyggingspress, åpner vi for å legge mer vekt på behovet for arbeidsplasser og verdiskaping ved planlegging i strandsonen. Her kan det være grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, for eksempel knyttet til turistnæringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding fra 21. mai.

Les hele pressemeldingen her: Nye retningslinjer for planlegging i strandsonen gir økt lokalt handlingsrom og mer verdiskaping i distriktene – regjeringen.no

Se kart over sonene her: SPR differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen – kartapplikasjon (arcgis.com)