Fast eiendom

Når kan du kreve bompenger på privat vei?

bompenger privat vei
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Eier av privat vei kan ikke selv sette opp bom og kreve penger av forbipasserende. Det kreves godkjennelse fra kommunen for at det skal være lov med private bompenger.

Samtykke fra kommunen

Tillatelse til kjøring på veien gjøres betinget av at man betaler et vederlag ved passering av en bomstasjon på veien, snakker vi om bompenger. Det kan bare kreves bompenger for ferdsel på privat vei med samtykke fra kommunen. Kommunen skal fastsette størrelsen på avgiften og kan sette betingelser om bestemt bruk av pengene som kommer inn ved bomavgiften.

Kommunen kan også avslå søknad om bruk av bompenger. Et avslag kan skyldes at kommunen gir driftstøtte for at veien skal være åpen for allmenn ferdsel eller at kommunen vurderer bompengeinnkreving som lite egnet på den aktuelle veien. I så fall må vedlikeholdstilskuddet innkasseres på annet vis.

Forutsetter eiendomsrett til veien

Utgangspunktet for retten til å kreve bompenger er eiendomsretten til veien og at bompengesystemet er en praktisk metode å foreta innkreving på. Vanligvis vil faste brukere betale et fast årlig bidrag til vedlikehold av veien, og bompengevederlaget vil bare bli krevet av tilfeldig forbipasserende eller besøkende og brukere som ikke har fast tilknytning. Det er ikke forbudt å kreve vederlag som overstiger kostnadene forbundet med å holde veien, og som dermed gir et overskudd.

Om veien blir stengt med bom og lås, og bare en mindre krets personer får utdelt nøkkel, kan kommunen ikke uten særlig rettsgrunnlag kreve at bommen skal kunne åpnes for allmennheten.

Aktuelt i utkantstrøk

Bruk av bompengeordning på privat vei er først og fremst aktuelt på fjelloverganger og i utkantstrøk der gjennomfart har et visst omfang, for eksempel «turistveier».

Det finnes også eksempler på privat bompengeinnkreving for passering av privat eiet bro eller gjennom privat eiet tunnel på et veinett som for øvrig er offentlig. Det er vanlig å fastsette forskjellige bompengesatser etter hva slags type kjøretøy som passerer. Det kan ikke kreves bompenger for bruk av privat vei som etter friluftsloven og sedvane gjelder allmennhetens rett til fri ferdsel i utmark.

Gebyret til bilens eier, ikke fører

Kommunen kan også fastsette at det kan kreves tilleggsavgift dersom bompenger ikke betales. Kommunen kan også fastsette størrelsen på tilleggsavgiften. Eventuell tilleggsavgift kan innkreves fra bilens eier, uavhengig av hvem som var føreren da eventuell snikkjøring ble foretatt.

Les mer: – Hva er et veilag?

Kilder: Veglova av 1963 §§ 54-56 og Gyldendal Rettsdata ved Erik Gauer og Tore Elnæs.