Fast eiendom

Hvem har plikter i et veilag?

veilag veifellesskap
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Vegloven har regler om privat veifellesskap i §§ 54 og 55. Hva slags type vei det dreier seg om, har betydning for hvordan driften bør legges opp. Er det inngått avtaler vil disse gjelde. Er det ikke avtaler, eller disse er uklare, har veiloven relativt detaljerte bestemmelser.

Les mer: -Hvordan fordele kostnader for felles privat vei?

Her er noen viktige stikkord:

 • Brukerne av veien – med plikter etter veiloven § 54 – utgjør et veilag.
 • Så lenge man er bruker av veien, kan man ikke melde seg ut av veilaget.
 • Veilaget skal møtes en gang i året eller når det er nødvendig.
 • Avgjørelser i veilaget tas med simpelt flertall.
 • Når ikke annet er avtalt, har hver i veilaget en stemme.
 • Det påligger veilaget å forestå den daglige driften av veien, men denne driften kan veilaget overlate til et veistyre.
 • Veilaget kan fastsette vedtekter.
 • Veilaget fastsetter den årlige kontingenten, og hvordan den skal innkreves.
 • Den enkelte bruker plikter å delta i vedlikeholdet av veien, enten i form av arbeid eller i form av innbetalinger.
 • En avtale om veirett bør gjøres på bruksnummer og ikke mellom navngitte personer. (En personlig avtale kan for eksempel ikke overdras ved salg av eiendommen.)
 • Veilaget kan avgjøre hvem som skal få bruksrett.
 • Veilaget kan vedta at arbeid skal gjøres for den ansvarliges kostnad dersom noen ikke oppfyller sin plikt etter loven.
 • Veilaget har tilsynet med at pliktene blir gjennomført slik som fastsatt av veilaget, ved skjønn, jordskifte eller på annet vis.
 • Veilaget kan også ta avgjørelser om å:
  • sette av penger til et fond for utbedringer
  • ta opp lån
  • fremme søknad om rett til å kreve bompenger
  • gi veirett til nye brukere og bestemme vilkårene for denne, og trekke slik bruksrett tilbake
  • gjøre avtale med eierne til veigrunnen
  • fremme krav om erstatning
  • treffe avgjørelse om fartshindre og annen trafikkregulering og om parkering
  • inngå kontrakt om bygging, utbedring og vedlikehold av veien

Når kan du kreve bompenger på privat vei?

 

Loven finner du her

Kilder: Veglova av 1963 §§ 54-56 og Gyldendal Rettsdata ved Erik Gauer og Tore Elnæs.