Bergen

Unngå å spre helse- og miljøfarlige stoffer ved fjerning av gammel maling

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Regnvann vasker med seg forurensning fra tette flater som fasader og gater. Undersøkelser av vann og sand i gatesluk viser at overvannssystemet transporterer forurensning og kan være en pågående kilde til spredning fra land mot sjø i Bergen. 

Renere havn Bergen er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Bergen Havn og Miljødirektoratet. Målet er ren ny sjøbunn og et renere havmiljø i byfjordens indre del. De vil ha huseierne med på laget for å bidra til å unngå unødig forurensning. Dette er budskapet de ønsker å formidle til huseierne i Bergen:

Skal du fornye husfasaden eller fjerne gammel maling?

Maling og fasadematerialer kan inneholde tungmetaller, PCB og andre miljøfarlige stoffer som brytes sakte ned i naturen og som kan være skadelige for dyr og mennesker.

Flere av de aktuelle stoffene er forbudt i Norge i dag, men finnes fremdeles i fasaden på eldre bygninger. Undersøkelser i Bergen viser at nærmere halvparten av bygninger fra før 1980 har PCB-holdig maling. En del bygninger har maling med høyt innhold av tungmetaller som blant annet bly og sink. Også nyere fasademaling kan inneholde større mengder miljøgifter. Malingrester og avfall som havner på bakken spres med vind og regn til omgivelsene, og forurenser jord, vann og vassdrag.

Slik unngår du å spre helse- og miljøfarlige stoffer:

  • Du bør samle opp alt av gammel maling og fasademateriale som fjernes når du pusser opp. Hold dette adskilt fra annet avfall.
  • Du kan ganske enkelt legge ut en presenning for oppsamling på bakken.
  • Du kan også høytrykksspyle med vann og vakuum, eller du kan slipe med avsug.
  • Velg den metoden som er mest hensiktsmessig for deg.
  • Beskyttelsesutstyr er viktig
  • Bruk øyevern, hansker og støvmaske under arbeidet.
  • Lever farlig avfall til BIR. Private husholdninger kan levere farlig avfall til BIR sine gjenvinningsstasjoner samt den mobile gjenvinningsstasjonen som kjører hver ukedag i Bergen sentrum.

Vi oppfordrer alle huseiere til å ivareta hus og miljø på best mulig måte. Ta kontakt med Bergen kommune hvis dere har spørsmål!