Skatt

Skatt ved salg av tomt

salg av tomt
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Gevinst ved slag av tomt er i utgangspunktet skattepliktig, og eventuelt tap er fradragsberettiget. Det er samtidig enkelte momenter som det er greit å merke seg ved salg av tomt.

Skatteplikten ved salg av tomt følger av regelen i skatteloven § 9-3, 9. ledd bokstav a. at:

«Annet til sjette ledd gjelder ikke gevinst ved

a. realisasjon av tomt. Som tomt regnes også hel eller større del av en eiendom, også bebygd areal, når grunnen etter sin beliggenhet og naturlige beskaffenhet finnes egnet for bygging av boliger, fritidsboliger m.v., eller for utnyttelse til industrielt eller annet forretningsmessig formål o.l., og det må antas at vederlaget i vesentlig grad er bestemt ved muligheten til å bruke grunnen til formål som nevnt,»

Skattefritt salg av ubebygget areal

Realiseres ubebygget areal fra en bolig- eller fritidseiendom, f.eks. en del av hagen, vil gevinsten være skattefri hvis bolig- eller fritidseiendommen kunne vært solgt skattefritt i sin helhet og vilkårene for tomtebeskatning ikke er oppfylt.

Les mer: T-13-3.5 Realisasjon av del av eiendom – Skatteetaten

Naturlig arrondert tomt

Ved et skattefritt salg av egen bolig kan det bli aktuelt å skattlegge tomten særskilt. Det er i tilfeller tomten rundt huset utgjør mer enn en «naturlig arrondert tomt» eller salget først og fremst er et tomtesalg og ikke et salg av en bolig. Det følger av Skatte ABC at: «Hva som er en naturlig arrondert tomt må avgjøres i hvert enkelt tilfelle, der det bl.a. tas hensyn til bebyggelsen, atkomst, topografi, bygningen(e)s beliggenhet på tomten, hvordan området er regulert i kommuneplanen, samt hva som er vanlig størrelse på tomter i området.»

Les mer: Skattefritt salg av bolig