Skatt

Skattefritt boligsalg

Skattefritt boligsalg
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Ved salg av bolig er det viktig å gjøre seg kjent med reglene før man foretar seg noe man senere vil kunne angre. Det kan være snakk om store beløp og da er det kjedelig å måtte skatte av noe man trodde var skattefritt. I det følgende har vi forsøkt å samenfatte det viktigste du må vite om skattefritt boligsalg.

  • Skattefritaket gjelder bolig og en «naturlig arrodert tomt». I de tilfellene der huset har en unaturlig stor tomt, vil man måtte skatte av en del av tomten.
  • Det er videre krav om at man må ha eid boligen i mer enn ett år.
  • Eier må ha brukt den som fast bopel i minst ett av de to siste årene før salg, eller avtale om salg.
  • Dersom det foreligger en kvalifisert brukshindring godtas det at botiden ikke er oppfylt.
  • Ektefeller nyter godt av hverandres eier- og botid og kan opptjene dette separat. Det er særlig praktisk i forbindelse med separasjon og skilsmisse.
  • Det er egne regler når det kommer til pendlerboliger
  • Er du i tvil kan det ofte lønne seg å be om en bindende forhåndsuttalelse.

Skatteloven § 9-3, 2. ledd:

a. Eieren har eid eiendommen (andelen m.v.) i mer enn ett år når realisasjonen finner sted eller avtales. Er huset oppført av eieren, løper ettårsfristen fra huset ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest var oppført, og

b. eieren har brukt hele eiendommen som egen bolig i minst ett av de to siste årene før realisasjonen. Når eieren på grunn av sitt arbeid eller av helsemessige eller lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen, skal den tid slik brukshindring foreligger, regnes med som botid hvis eieren på ervervstidspunktet ikke kjente til eller burde ha kjent til brukshindringen. Realiseres tidligere felles bolig etter separasjon eller skilsmisse, skal også den ektefellen som er flyttet ut av boligen, godskrives den andre ektefellens botid ved bruk av reglene ovenfor. Tilsvarende gjelder etter samlivsbrudd for tidligere samboere som har eller har hatt felles barn.

Lenke til lovteksten på lovdata.no 

Se gjerne et av våre videokurs om temaet skattefritt salg av egen bolig: