Bergen

Er avfallsgebyr for hybler i tråd med selvkostprinsippet?

avfallsgebyr

Bergen Huseierforening har etterlyst en vurdering av lovligheten for utskriving av avfallsgebyr til hybler og bofellesskap i Bergen. Dagens praksis i Bergen avviker fra sammenlignbare kommuner og kan medføre urimelige kostnader for eiere og beboere i hybler og bofellesskap.

Bakgrunn for saken

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall etter forurensningsloven § 30. I Bergen og omegnskommunene er det BIR som sørger for innhenting av avfall. Kommunen fastsetter forskrift om beregning av gebyrene etter forurensningsloven § 34, se Forskrift om håndtering av husholdningsavfall for Bergen kommune.

I forskriftens § 4-2 gis BIR frihet til å avgjøre hvor mange gebyr det er knyttet til en eiendom. Av BIR veiledning til forskriften kan vi lese at i bofellesskap beregnes gebyret ut fra 0,5 av totalt antall hybler/beboelsesrom. Antall boenheter rundes ned til nærmeste hele tall. Dette fremgår av retningslinjer til forskrift s. 12.

Et av våre medlemmer har klaget til BIRs klagenemnd over praksisen med å anse boenheter som husholdninger, uten å få gehør. Det oppleves urimelig at et kollektiv med fire studenter må betale dobbelt så mye avfallsgebyr som en familie i en enebolig. Vi ble derfor bedt om å ta saken videre for å prøve lovligheten av denne praksisen.

Er hybel en husholdning?

Det klare utgangspunktet for kommunale gebyrer er selvkostprinsippet. Kommunens samlede kostnader ved avfallshåndtering skal dekkes fullt ut. Samtidig må ikke gebyret overstige kommunens faktiske kostnader.

Det fremgår av BIR retningslinjer til forskriften s. 11 at «Antall avfallsgebyr som eiendommen skal betale baseres på hvor mange boenheter på eiendommen som kan brukes som sted for hvile og matstell, separat og uavhengig av hverandre.» Videre fremgår det at «hvert rom defineres som egen husholdning».

BIR har stort frihet i utforming av retningslinjer til forskrift, og det kan skje at det kan gjøres feil. Vi ba Statsforvalteren om en avklaring på om det er grunnlag for å anse en hybel eller et rom for én husholdning ved beregning av gebyr. Vi har ikke fått svar på vår henvendelse.

Praksis i andre kommuner

BIR i Bergen er alene blant storbykommunene om sin praksis om å beregne gebyr på bakgrunn av hybler og beboelsesrom. Vi har vært i kontakt med kommunene Oslo, Stavanger og Trondheim, som også er studentbyer, med stort innslag av hybler og bofellesskap.

  • I Stavanger beregnes gebyret per bruksenhet/selvstendige boenhet. En hybel er ikke en egen bruksenhet, men en del av en annen bruksenhet.
  • I Trondheim har de ikke noe et gebyr for hybler/rom i bokollektiv. Det er hjemmelshaver som faktureres.
  • Tilsvarende er også praksis i Oslo, hvor det beregnes renovasjonsgebyr per eiendom (gårds-/bruksnummer).

Bergen har åpenbart en avvikende praksis fra de andre storbyene når bossgebyret baserer seg på antall rom i kollektiv og hybler.

Utfordringen

Vi er redd for at dagens praksis er i strid med selvkostprinsippet. Kommunale avgifter er en typisk kostnad som blir kanalisert videre til leietakerne i form av høyere leie. Vår bekymring ved dagens praksis er at studentene i sentrum subsidierer øvrige huseiere i BIRs virkeområde.

Et bedre alternativ hadde vært å anse en leilighet for en husholdning uavhengig av antall beboelsesrom, og beregne gebyr på bakgrunn av antall tømminger og størrelse og antall bosspann.

avfallsgebyr

I tråd med selvkostprinsippet? Det er mange bosspann og avfallsgebyr som skal beregnes.