Plan og bygg

Hva er reglene for oppføring av levegg og gjerde?

Levegg med høyde inntil 1,8 meter vil ofte være unntatt søkeplikt. Men avhengig av hvor lang leveggen er, er det ulike regler for avstand til nabogrensen. Det er også enkelte andre unntak som krever søknad.

Hovedregel

Det generelle utgangspunktet er at tiltak etter plan- og bygningsloven er avhengig av søknad og tillatelse.  Oppføring av levegg og gjerde kan være søknadspliktig etter pbl. § 20-2, jf. § 20-1. Det samme gjelder oppføring av innhegning mot vei.

Men etter § 20-5 er det noen unntak, men av hensyn til omgivelser og naboer er det strenge regler for unntakene. Nærmere veiledning finner vi i i byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 4.

 Levegg inntil 10 meter lang

Oppføring av levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter må ha minst 1 meters avstand til nabogrense. Dette gjelder enten leveggen er frittstående eller forbundet med bygning. Unntaket gjelder ikke oppføring av flere levegger i kombinasjon.

Levegg inntil 5 meter lang

Oppføring av levegg med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5 meter kan plasseres inntil nabogrense. Dette gjelder enten leveggen er frittstående eller forbundet med bygning. Unntaket gjelder ikke oppføring av flere levegger i kombinasjon.

 Oppføring av gjerde

Gjerde mot vei unntatt søknadsplikt hvis det har en høyde på inntil 1,5 m og ikke hindrer sikten i frisiktsoner mot vei. I utgangspunktet er det ikke søknadsplikt for mindre innhegning som ikke er mot vei. Det følger av veiledningen til bestemmelsen:

«Med mindre innhegning menes åpne, enkle og lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette. Tette, tyngre gjerder, f.eks. skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm, vil være konstruksjoner som krever tillatelse. Vær oppmerksom på at planbestemmelser kan ha regler om innhegning som går foran reglene i byggesaksforskriften § 4-1.»

Vurderingen av om et gjerde er et søknadspliktig tiltak er en konkret vurdering. Både gjerdets høyde, lengde og påvirkning på omgivelsene kan ha betydning ved vurderingen.

Hvor går grensen?

Departementet har tidligere lagt til grunn i en sak at et ganske tett gjerde (plank med om lag 1 cm gliper mellom) på 1,5-1,86 meter høyde og 12-15 meter lengde var et søknadspliktig tiltak, mens lette, enkle gjerder (for eksempel netting) med en høyde på opp mot 1,5 meter vanligvis ikke vil være et tiltak etter byggesaksdelen av plan- og bygningsloven.

 Hvem bestemmer om det er søkepliktig?

Unntak fra søknadsplikt forutsetter at tiltaket ikke er i strid med loven og tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk. Er du i tvil bør du kontakte kommunen for nærmere veiledning om regelverket og saken din. Det er kommunen som behandler og avgjør saker etter plan- og bygningsloven.

Hvordan vite om prosjektet ditt er søknadspliktig?

Tolkningsuttalelse fra departementet fra 6. juli 2023

Plan- og bygningsloven

Byggesaksforskriften