Fast eiendom

Nasjonal satsning på energieffektivisering av bygg

vindmøller på fløyen

Energikommisjonen la 1. februar frem en rapport som blant annet peker på behovet for energieffektivisering av bygg- og boligmassen. Norge trenger «ekstraordinære» tiltak for å nå klimamålene og sikre nok kraft i fremtiden.

Nasjonalt løft

Flertallet i kommisjonen mener Norge bør ha mål om 20 TWh i energieffektivisering innen 2023. De peker på det store potensialet for energieffektivisering i bygningsmassen og tar til orde for et «nasjonalt løft» for å redusere kraftbruk i bygg. Kommisjonen trekker særlig frem mulighetene for økt bruk av fjernvarme og varmepumper som viktige tiltak.

Kommisjonen understreker behovet for at en forpliktende plan for energireduksjon i bygg. Planen må sette konkrete mål og delmål for ulike bygningskategorier, og kan inneholde økonomiske, regulatoriske og pedagogiske virkemidler. Videre må planen følges opp med årlig måling av resultat og mulighet for justering av virkemidler.

I tråd med EU

Norge er i ferd med å gjennomføre bygningsenergidirektivet fra EU. I henhold til dette skal det lages en langsiktig strategi for renovering av bygningsmassen.

Energikommisjonen anbefaler at det utarbeides en klar definisjon av energieffektive bygg. Det vil bidra til at den norske bygg- og eiendomsbransjen kan få tilgang på gunstig grønn finansiering gjennom EU.

EU-krav til energieffektivisering av boliger

Utvide mandatet til Enova

Energikommisjonen foreslår å utvide mandatet til Enova, til igjen å omfatte energieffektivisering. I dag er mandatet til Enova å stimulere salg av nye energieffektiviseringsprodukter, for å hjelpe disse inn på markedet. Enova har fått mye kritikk for innretningen av tilskuddet.

Kommisjonen anbefaler å gjeninnføre og utvide støtteordningene som tidligere gjaldt for både nærings- og boligbygg. Tilskuddet skal ikke begrenses til nye produkter, men også omfatte velprøvde energitiltak etter nærmere definerte kriterier.

Investeringsstøtte og lån

Kommisjonen foreslår også at det vurderes investeringsstøtte eller lån, hvor deler av lånet ettergis som tilskudd ved gjennomføring av enkelttiltak med høy energistandard i eneboliger og flerbolighus.

Byggteknisk forskrift

Energikommisjonen anbefaler at energikravene for nybygg i byggteknisk forskrift skjerpes. De ønsker også at forskriften endres for å gi insentiv til å anvende varmepumper og andre energieffektive løsninger til oppvarming og solenergi for egenproduksjon av strøm og lagring av energi.

Potensialet

Kommisjonen understreker at det er stor usikkerhet knyttet til hvor stort potensialet er for energieffektivisering i bygg. Kommisjonen mener det er realistisk med en energieffektivisering i størrelsesorden 15-20 TWh innen 2030 sammenlignet med energibruken i 2015.

Mer av alt – raskere

Bergen Huseierforening er positive til at det tas grep for å sikre at vi har nok strøm i fremtiden og at vi overholder våre internasjonale forpliktelser. Det er på høy tid at norske huseiere får en tilskuddsordning som dekker faktiske energibesparende tiltak i boligen. Når det gjelder energieffektivisering av bygningsmassen støtter vi kommisjonens målsetting om «Mer av alt – raskere».

Les mer på regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mottok-rapport/id2961401/

 

Relaterte innlegg