Borettslag og eierseksjoner

Kan årsmøtet behandle saker som ikke står i innkallingen?

årsmøtet

Det korte svaret er at det kan årsmøtet så godt som aldri. Men la oss likevel se litt nærmere på reglene. Hvilke saker kan og kan ikke behandles på eierseksjonssameiets årsmøte? Er det noen unntak?

Årsmøtereglene i eierseksjonsloven kapittel 6 er ufravikelige. Det betyr at vedtektene må følge lovens regler om årsmøter. Videre er det noen saker årsmøtet SKAL behandle, og så er det noen saker årsmøtet KAN behandle.

Saker årsmøtet SKAL behandle

Det ordinære årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet. I tillegg kan det ordinære årsmøtet behandle og avgjøre følgende tre punkter, selv om styret skulle ha glemt å ta dem med i innkallingen. Etter eierseksjonsloven § 44 gjelder det:

a) behandle styrets eventuelle årsberetning

b) behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår

c) velge styremedlemmer

Når det står «eventuelle» i punkt a om årsberetning, er det fordi små foretak etter en lovendring i 2019 ikke lenger plikter å utarbeide årsberetning. For sameier kan det imidlertid ofte være en god ide å lage en årsberetning, fordi styret da får beskrevet hva som er gjort det året.

Når det står «eventuelt godkjenne» regnskapet i punkt b, så betyr det at dersom regnskapet ikke godkjennes, må det innkalles til nytt årsmøte for å godkjenne et endret regnskap.

Saker årsmøtet KAN behandle

Ut over de sakene som er nevnt over, kan årsmøtet bare ta beslutning i saker som er angitt i innkallingen til møtet.

Hvis ALLE seksjonseierne er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. ALLE må i så fall stemme for å behandle saken, og det må stemmes særskilt over dette. Når det er vedtatt at saken kan behandles på dette årsmøtet, gjelder de alminnelige flertallskrav ved realitetsavgjørelsen.

At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret innkaller til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

Les flere detaljer om gjennomføring av årsmøte her

To møter i ett

Noen ganger ser vi at det innkalles til årsmøte først og så et påfølgende temamøte/diskusjonsmøte/planleggingsmøte eller sosialt møte. Slik kan man godt gjøre det. Da avholdes årsmøtet først og det som er nødvendig å få på plass av vedtak og formalia gjøres unna. Og deretter blir det mer frislipp og diskusjoner enten om løst og fast som gjelder sameiet eller det kan være enkelte temaer som det er ønske om å sjekke interessen for eller utrede nærmere for eksempel.

Fritt frem for å installere varmepumpe i sameie? 

Relaterte innlegg