Politisk, Skatt

Økt skatt på egen bolig?

skatteutvalget
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Skatteutvalget som har gjort en helhetlig vurdering av hele det norske skattesystemet, foreslår blant annet skjerpet beskatning av fast eiendom og gjeninnføring av arveskatt.

Se videopresentasjon av forslagene her:

Denne uken la Skatteutvalget ved utvalgsleder Ragnar Torvik frem sin utredning. Skatteutvalget foreslår blant annet skjerpet beskatning av fast eiendom, grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft, skatt på privat konsum, innføring av arveskatt og lavere skatt på arbeidsinntekt. Her skal vi holde oss til de delene som gjelder huseiere. Høringsfristen er i april 2023, og vi regner med stort engasjement fra huseiere.

Skattlegge leieverdi av egen bolig

Utvalget mener at beskatningen av boliger bør økes, og foreslår at det innføres skatt på leieverdien av egen bolig når eieren benytter eiendommen selv – både primærbolig og fritidsbolig.

Utvalget foreslår at leieverdien i startfasen settes til 1 % av formuesverdien, med en skattesats på 22 %. Siden verdsettelsesrabattene for formue er foreslått fjernet, betyr dette at leieverdien beregnes av boligens markedsverdi. Utvalget kaller dette en forsiktig skattlegging av boligkapital og mener at skatten kan innføres i tillegg til dagens kommunale eiendomsskatt.

Dette forslaget vil nok møte stor motstand, både politisk og antagelig blant nordmenn flest. Argumentet kan rent økonomisk høres logisk; enhver investering skal skattlegges likt. Men her vil det nok være såpass vanskelig for mange å være enig i praksis, at det er vanskelig å se for seg at det blir flertall for dette.

Skattlegge leieinntekter

Utleie av deler av egen bolig er etter dagens regler skattefritt. Utvalget mener at dette fritaket bør oppheves. For å hindre at deler av egen bolig skattlegges to ganger dersom deler av den leies ut, mener utvalget at det bør innføres regler som hindrer dobbeltbeskatning. Utvalget foreslår at skattytere som har inntekt fra utleie av boligen man bor i, bare blir beskattet for leieverdien av den forholdsmessige andelen av boligen som ikke er leid ut.

Skattlegge gevinst ved salg av egen fritidsbolig

Salg av fritidsbolig er på nærmere vilkår skattefritt i dag. Utvalget foreslår at gevinst ved salg av egen fritidsbolig skal bli skattepliktig. Utvalget mener det bør innføres overgangsregler.

Innstramme regler om skattefritt salg av egen bolig

I dag er salg av egen bolig skattefritt forutsatt at selger har brukt det som egen bolig i ett av de siste to år før salget.  Utvalget mener at dagens regler åpner for skattemessige tilpasninger, og foreslår at det innføres en botidsmodell på fem år. Dette medfører at gevinst blir skattepliktig og tap fradragsberettiget for den perioden eier ikke har bodd i boligen i de siste fem årene av eiertiden.

Videreføre fradrag for gjeldsrenter

Forutsatt at utvalgets forslag til skatt på leieverdi av egen bolig og fritidsbolig og skatt på utleieinntekter gjennomføres, foreslår utvalget å opprettholde fradraget for gjeldsrenter.

Avvikle dokumentavgiften

Dokumentavgiften er en skatt på 2,5 prosent av eiendommens salgsverdi, og som kjøper må betale ved omsetning av bolig. Utvalgets flertall anbefaler at den avvikles i sin helhet. I dag er det ikke dokumentavgift i borettslag eller aksjeleiligheter, og det er vanskelig å finne begrunnelsen for at disse boformene skal være rimeligere alternativer enn selveierboliger.

Gjeninnføre arveavgift

Norge avviklet arveavgiften i 2014, men utvalget mener det er gode grunner for å gjeninnføre en skatt på arv. Arveavgift er vanlig i sammenlignbare land.

Satsene vil avhenge av hvor nærstående mottakeren er til arvelateren, slik at lavere satser er forbeholdt de nærmeste arvingene. For nærmeste arving foreslår utvalgets flertall av satsen settes til 6 prosent mellom 2 millioner kroner og 3,5 millioner kroner, samt 15 prosent på det overskytende. Det foreslås at de samme innslagspunktene skal gjelde for andre mottakere, men at satsene da skal være henholdsvis 8 prosent og 22 prosent.

Også her er det ventet motforestillinger fra mange hold.

Høringsfrist i april 2023

Utvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen i 2021. Utvalgets mandat var blant annet å gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet.  NOU 2022: 20 «Et helhetlig skattesystem» har høringsfrist 15. april 2023. Skatteutvalget har ikke foreslått konkrete lovforslag i sin utredning, men beskriver i detalj hvordan skattesystemet kan omlegges for å tilrettelegge for fremtidens skatte- og avgiftssystem.

Les mer

Blir det skatteplikt på sokkelleiligheten?

 

 

 

Henvisning til denne artikkelen;

Kommentarer er stengt.