nyheter, politisk

Blir det skatteplikt på sokkelleiligheten?

I NOU 2022:20 foreslår Skatteutvalget blant annet å avvikle skattefri utleie av del av egen bolig. I tillegg er det foreslått å betydelig øke skattesatsen på utleieinntekter. Disse forslagene kan ha utilsiktede og skadelige virkninger for både huseiere og leietakere.

Boligeiere har i dag mulighet til å leie ut en mindre del av sin egen bolig skattefritt etter reglene i skatteloven § 7-2.

Bakgrunnen for fritaket

Hovedregelen er at all inntekt er skattepliktig, det følger av skatteloven § 5-1.

Bakgrunnen for skattefritaket ved utleie av del av egen bolig stammer fra da boligeiere måtte skatte av fordelen av bruk av egen bolig. For å unngå skatt på både leieinntekter og boligeiers egen bruk av samme areal gjorde man leieinntektene skattefrie. Skattefritaket har vedvart til tross for at skatt på egen bruk ble avviklet i 2005.

Skatteutvalget foreslår både å gjeninnføre skatt på bruk av egen bolig, samtidig som de tar til orde for å fjerne skattefritaket på utleie av del av egen bolig.

Les mer om forslagene til Skatteutvalget her

Begrunnelse for forslaget

Utvalget begrunner forslaget i at dagens regler bidrar til at folk kjøper større hus enn det de trenger og at dette bidrar til økte boliginvesteringer og større låneetterspørsel. Det er også uheldig at private utleiere får en fordel som gjør det «gunstigere å drive privat utleie» enn profesjonell. Det pekes også på at det er de som har størst boliger, som har de største utleiedelene og får mest igjen av skattefritaket.

Økte leiepriser

Utvalget ser ikke bort fra at økt skattlegging vil bety høyere leiepriser. De ser ikke bort fra at skatteregningen til slutt ender opp hos leietaker. Men de presiserer riktignok at:

«En stor del av utleietilbudet er imidlertid allerede ilagt skatt og påvirkes ikke av denne endringen. Noen leietakere har også andre alternativer, som å kjøpe bolig selv eller å flytte sammen med familie eller venner. Det begrenser muligheten de som leier ut inntil halvparten av egen bolig har til å være prisdannende og sette opp husleien.»

Kortidsutleie og fritidsbolig

Det foreslås også at utleier ikke skal kunne fradragsføre reelle kostnader knyttet til utleien, men at det benyttes en sjablongmodell à la reglene for kortidsutleie av egen bolig og utleie av egen fritidsbolig.

Det innebærer at utleier får et sjablongmessig fradrag på f. eks. 15 prosent, uavhengig av om det er mer eller mindre enn det reell beløpet. Det skal forhindre vanskelige grensedragninger mellom egen og utleid boligdel.

Det foreslås for øvrig å avvikle bunnfradrag for utleie av egen bolig til kortidsutleie og fritidsbolig som i dag er på 10 000 kroner.

Skal du leie ut egen fritidsbolig – se her for skattetips!

Økt skattesats

Utvalget foreslår også å øke skattesatsen på leieinntekter (kapitalinntekter). Per 2023 er satsen på 22 prosent, men det anbefales å øke denne til 37 prosent. Økningen i skattesatsen er et ønske om at private skatteytere skal behandles mer som juridiske personer.

Uheldige konsekvenser

Når huseier bor i samme bolig som leietaker er ikke nødvendigvis prisen det viktigste. I slike tilfeller vil en stabil leietaker som man kommer godt overens med ha vel så mye verdi som det å oppnå mest mulig avkastning over tid.

Utleie av egen bolig er med på å sikre et bredt tilbud av rom og hybler på leiemarkedet og vi bør verne om og styrke denne formen for delingsøkonomi.

Forbrukerrådets leieundersøkelse viser at de som leier av privatpersoner er mer fornøyd enn de som leier av profesjonelle utleiere.

I kombinasjon med eventuelle innskrenkning i privat eiendomsrett og avtalefrihet som måtte komme av ny husleielov, boligmerking og annet er det risiko for at flere alminnelige huseiere vil la vær å stille sin bolig til disposisjon.

Konklusjonen er at de nevnte forslagene vil gjøre det mindre attraktivt å leie ut en del av sin egen bolig. Det kan vanskelig sees at fordelene veier opp for ulempene ved dette forslaget.

Les mer om skatt og avgift på våre temasider:

Skatt og avgift

Skrevet av advokatfullmektig i Bergen Huseierforening Ole Christian Juriks

Relaterte innlegg