Skatt

Kan du bo et sted du ikke sover?

istockphoto

Her kan du lese om salg av «egen bolig» når skattyteren hadde brukt to boliger. Salg av «egen bolig» er skattefritt om man har eid boligen i minst ett år og bebodd den i minimum ett av de siste to årene før salget. Skattyters «egen bolig» vil være vedkommendes hjem, hvor han eller hun har sin daglige hvile. Det er i utgangspunktet kun mulig å ha én «egen bolig».

Av jurist Ole Christian Juriks

I en bindende forhåndsuttalelse (07/23) kom spørsmålet om hva som var skattyters «egen bolig» på spissen. Skattyter brukte daglig to ulike boliger; en leilighet til daglige gjøremål og en annen bolig til søvn. Skattyter hadde sitt daglige liv i leiligheten i Storevik. Men støy om natten fra naboleiligheten, gjorde det vanskelig å sove i Storevik. Det siste året hadde skattyter derfor overnattet i en annen bolig vedkommende eide i Lillevik. Spørsmålet var om skattyter oppfylte vilkåret om «bruk av egen bolig» ved salg av leiligheten i Storevik, til tross for at skattyter ikke hadde overnattet der det siste året.

Kun benyttet til nattesøvn

Skattedirektoratet uttaler at hva som er «egen bolig» beror på en konkret helhetsvurdering, hvor døgnhvile alene ikke er avgjørende. Boligen som er skattyters «egen bolig» må vurderes ut fra flere momenter, som hvor skattyter har mesteparten av sitt innbo og personlige eiendeler, hvor måltider inntas, hvor han sover, og hvor han har sin base for livsutfoldelse. I denne konkrete saken hadde skattyter overnattet i boligen i Lillevik, men oppholdt seg i leiligheten i Storevik på dag- og kveldstid. Skattyter hadde alle sine personlige eiendeler i leiligheten i Storevik, brukt boligen som hjemmekontor, hovedsakelig til inntak av måltider og som base for livsutfoldelse. Boligen i Lillevik er sparsomt møblert og har kun blitt brukt som et sted å sove. «Selv om nattesøvn generelt sett er sentralt i vurderingen av hvor skattyteren har sitt hjem, så er det i dette tilfellet tydelig at skattyteren har levd sitt daglige liv i Storevik, mens leiligheten i Lillevik kun har fylt en helt spesifikk funksjon knyttet til nattesøvn.»

Skatteetatens veileder for deg som skal selge bolig

Vilkårene for skattefrihet oppfylt

Skattedirektoratet konkluderer, under tvil, med at det er leiligheten i Storevik som oppfyller vilkåret for å være skattyterens «egen bolig». Konklusjonen ble da at vilkårene for skattefrihet ved salg av boligen i Storevik var oppfylt. Fra den omtalte bindende forhåndsuttalelsen:

«Bråket består generelt i at det er mye aktivitet fra nabofamilien på kvelds- nattestid, og har bl.a. bestått i at vaskemaskinen blir satt på midt på natten, mye støy fra små barn som løper og romsterer på nattestid, snekring og annen aktivitet som følge av at familien har en helt annen døgnrytme enn «normalt».»

Unngå skattesmell ved utleie av egen bolig før salg