Skatt

Endrer verdsettelse av primærbolig – et stort steg mot høyere boligbeskatning

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I slutten av mai la regjeringen frem Prop. 126 L (2019–2020) forslag til «Endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)» I proposisjonen legges det opp til å øke formuesverdsettelsen av primærbolig:

 

«Regjeringen varsler at den vil foreslå å øke verdsettelsen av primærboliger med høy verdi fra inntektsåret 2021. Regjeringen legger opp til å redusere verdsettelsesrabatten for primærboliger til 50 pst. for den delen av beregnet omsetningsverdi som overstiger 15 mill. kroner. Regjeringen ønsker ikke å skjerpe formuesskatten for vanlige boliger.»

I dag er verdsettelsesrabatten for primærbolig 75 %, slik at det er 25 % av boligens markedsverdi som utgjør formueskattegrunnlaget. Med dette forslaget vil verdsettelsesrabatten reduseres til 50 % for det som overstiger 15 millioner kroner. Les mer på lovdata.no

Regjeringen tar sikte på å fremme det som forslag i budsjettet for 2021. Slik forslaget fremstår vil det med stor sannsynlighet bli vedtatt.

 

I første omgang er det få som rammes av denne skatteskjerpelsen. Det er ikke mange som har primærboliger som overstiger 15 millioner.

Forslaget er samtidig en brekkstang av en døråpner for ytterligere skatteskjerpelser for primærbolig i fremtiden. Det bryter med tidligere praksis ved å innføre en ny beløpsgrense ved beregning av verdsettelsesprbatten. Når man først har en regel med en gitt beløpsgrense skal det lite til for at andre politikere ønsker å flytte på disse beløpene.

En sosialistisk regjering vil kunne finne på å sette grensen ned mot 10 eller 5 millioner. Da vil det angå langt flere boligeiere enn de som i utgangspunktet ble berørt.

«Du må ikke tåle så inderlig vel – den urett som ikke rammer deg selv.» – Arnulf Øverland

 

Eksempel på hvordan regelen slår ut.

Dersom du har en primærbolig med antatt markedsverdi på 20 millioner kroner, vil den i dag ha en formuesverdi på 5 millioner kroner.

Med den foreslåtte regelen vil formuesverdien øke til 6,25 millioner kroner (15 x 25 % + 5 x 50 %). Økningen på 1,25 millioner kroner tilsvarer 10 625 kroner i økt formuesskatt i året.

 

Potensielle konsekvenser

En fremtidig regjering vil kunne finne på å definere alle boliger over 5 millioner som dyre og derfor sette grensen der. Det vil ha vesentlig innvirkning på beløpet.

Boligen på 20 millioner vil nå har en formuesverdi på 8,75 millioner. Noe som tilsvarer en økning i formuesskatten på 31 875 kroner.

På toppen av dette kan man se for seg en økning i formuesskattesatsen, som kan gjøre at skattebelastningen øker ytterligere. Og i tillegg kommer eiendomsskatten…

 

Ole Christian Juriks

Advokatfullmektig

Legg igjen en kommentar