Skatt

Brannsikringstiltak gir ikke fritak fra eiendomsskatt

tette trehusbebyggelsen eiendomsskatt brannvarslingsanlegg
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Vi har tidligere skrevet om Kommunestyret i Grimstad som gikk inn for å frita huseiere i den tette trehusbebyggelsen for eiendomsskatt ved installasjon av brannvarslingsanlegg. Bergen Kommune har også mye tett trehusbebyggelse, og kanskje tilsvarende kunne blitt prøvd ut her i byen. 

Les saken her: Brannsikring gir fritak for eiendomsskatt – Bergen Huseierforening

For i utgangspunktet fremstår dette som et fornuftig tiltak som både ville redusere eiendomsskatt og bidra til økt brannsikkerhet. Men nå har advokatene i KS (kommunesektorens organisasjon) konkludert med at eiendomsskatteloven ikke gir hjemmel til et slikt fritak.

Ikke hjemmel i eiendomsskatteloven

Eiendomsskatteloven § 7 b gir kommunen anledning til å gi fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi. Eiendomsskatteloven har ingen definisjon av hva som er bygg med historisk verdi. Kommunestyret i den enkelte kommune står relativt fritt til selv å definere hva som skal anses som historiske bygg.

I praksis foretas det en individuell vurdering av hver enkelt bygning etter søknad fra eier. Det er kun de bygninger som defineres som historiske som kan fritas.

Det kan også tenkes et generelt fritak for eldre bygninger i kommunen etter kriterium om et bestemt byggeår. Et slik generelt unntak må gjelde alle slike hus i kommunen for å sikre likebehandling. Men det vil samtidig kunne bli vanskelige grensedragninger for hus som er påbygget eller endret siden byggeår.

Den tette trehusbebyggelsen

Grimstad kommune ønsket å gjøre fritaket gjeldende kun for trehusbebyggelse i et avgrenset område. Av kommunedirektørens saksfremlegg kan det siteres:

«Det tette trehusmiljøet i Grimstad kommune bærer kulturhistorie og identitet i kommunen, og nasjonale føringer understreker viktigheten av denne kulturhistorien. Grimstad kommune har sammen med bygningseiere et ansvar for bevaring av dette området.»

Ikke grunnlag for fritak

Det rettslige grunnlaget for fritaket ble vurdert av advokatene i KS som konkluderte med at kommunestyrets vedtak var ugyldig. Av skrivet fra KS til kommunen siterer vi:

«For at en eiendom skal kunne fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav b, er det et absolutt vilkår at eiendommen har historisk verdi. Det må således gjøres en konkret vurdering av hver enkelt eiendom opp mot den definisjonen/beskrivelsen av historisk verdi som er fastsatt av kommunestyret.

Når det gjelder vilkåret om at de historiske bygningene må ligge innenfor et begrenset geografisk område, kan vi ikke se at dette lovlig kan vedtas med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav b.» skriver advokaten i KS.

«Det kan ikke fattes et vedtak om at samtlige eiendommer innenfor et geografisk område skal anses som historiske bygninger. Hver enkelt eiendom må vurderes konkret for å avgjøre om den er historisk eller ikke. Det bør fastsettes retningslinjer for hva som skal anses som en historisk bygning for å sikre at likebehandlingsprinsippet blir ivaretatt.

Dersom en bygning anses som historisk etter retningslinjene som er fastsatt antar vi at det kan settes som tilleggsvilkår for fritak at brannalarmanlegg installeres fordi disse bygningene pådras en ekstra kostnad til å sikre bevaring.»

For så vidt fornuftig

Vedtaket til kommunestyret hadde et godt formål. Mange vil oppleve det som leit at det ikke blir gjennomført etter intensjonen. Samtidig har innretningen av loven gode grunner for seg ved at den sikrer likebehandling og at det kun er historiske bygninger som kan fritas.

Ved å åpne for at alle bygninger innenfor et geografisk område fritas på bakgrunn av deres historiske verdi, ville man måttet innta tilleggsvilkår som utelukket nyere bygg i området. Slike tilleggsvilkår kunne blitt kompliserte og vanskelige å administrere, da oppstår fort tvister knyttet til vurderingen av en bygnings historiske verdi.

Direkte tilskudd

Et alternativ er å ikke gå veien om eiendomsskatteloven, men gi direkte tilskudd til hus i tett trehusbebyggelse. Bergen Kommune har blant annet hatt kampanjer hvor de har delt ut branndeteksjon og komfyrvakt som direkte tilskudd til huseiere i tett trehusbebyggelse. Det er samtidig viktig at slike kampanjer har et fornuftig formål.

Det er samtidig verdt å minne om Riksantikvarens tilskudd til brannsikring av tette trehusområder, se lenke her: Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder – Riksantikvaren

 

Skrevet av

Advokatfullmektig i Bergen Huseierforening, Ole Christian Juriks