Ukategorisert

Høsten er tiden for radonmåling!

radonmåling
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Radonmåling av bolig skal helst foretas mellom oktober og april. Husk på at alle utleieboliger skal ha målt radon, også leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Leiligheter som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles.

Radonkravene gjelder alle typer utleieboliger: de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Grenseverdi

Radonnivået i en utleiebolig skal være så lavt som mulig. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m³ (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette kalles grenseverdi i strålevernforskriften.

I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m³. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom du måler radonnivåer høyere enn 100 Bq/m³, må du gjøre tiltak for at nivåene skal bli så lave som mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³.

Forutsatt at dokumenterbare radontiltak er gjennomført i boligen, kan radonnivået være mellom 100 og 200 Bq/m³. Dersom du har gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Unntak for utleiehytter

Utleie av fritidsboliger er ikke omfattet av kravet. Dette forutsetter imidlertid at bruken er begrenset til fritidsutleie over kortere tidsrom. Dersom hyttene benyttes som boliger, vil de være omfattet av kravet.

Etter gjeldende byggteknisk forskrift (TEK17) skal nye boliger ha radonsperre mot grunnen

Måles fra oktober til april

Radon skal måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. Dersom det etter måling viser seg at nivåene er over tiltaksgrensen, må det kunne dokumenteres at tiltak er gjennomført eller at prosess er i gang for å iverksette tiltak.

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Tilsyn

Kommunen har myndighet til å føre tilsyn med radon i utleieboliger og vil normalt være å anse som lokal tilsynsmyndighet. DSA kan også føre tilsyn.

For de som ønsker å gå i dybden, lenker vi her til noen rettslige avgjørelser:

Husleietvistutvalget om radon som hevingsgrunnlag:

Leierne mente at utleien var ulovlig da utleier ikke hadde kontrollert for radon og heller ikke rettet opp etter at leietaker varslet om høye verdier. HTU mente at utleier hadde reagert raskt nok på leietakers bekymringsmeldinger, og leietaker hadde ikke rett til å heve leiekontrakten. Les avgjørelsen i sin helhet på lovdata.no (ekstern lenke).

Gjøvik tingrett om helserisiko ved radon:

Tingrettsdom fra Gjøvik fra 2015 med saksnummer 15-119407TVI-GJOV – NB fra før nåværende forskrift var gjeldende! Dette leieforholdet var fra før 2014 da gjeldende forskrift ikke ennå var trådt i kraft. Retten kom til at radon ikke utgjorde en mangel ved utleieboligen og at boligstiftelsen som var utleier ble frifunnet. Men den sakkyndiges uttalelser i saken kan være interessant også nå (fra dommen):

«Retten viser til forklaringen fra sakkyndig vitne Bård Olsen fra Statens strålevern som har forklart at radon gir økt risiko for å utvikle lungekreft. Det er ikke påvist andre helseskadelige konsekvenser. I følge Olsen skyldes 300 dødsfall i året radon. De fleste av disse er røykere, 10 – 20 dødsfall er ikke-røykere. Radonnivået i kombinasjon med hvor lenge man bor i boligen har betydning for hvor mye risikoen øker. Vitnet forklarte videre at eksempelvis en radonforekomst på 600 -700 Bq/m3 dobler risikoen for lungekreft dersom man bor der hele livet og røyker. For en som ikke røyker vil det likevel ikke gi særlig økt risiko. Ved kortere botid reduseres risikoen tilsvarende. Retten er derfor av den oppfatning at ved en botid på 4 år og en radonforekomst på 563 Bq/m3 så vil det gi en minimal risikoøkning som ikke ville utgjort en vesentlig mangel ved utleieboligen i dette tilfellet.»

Husk at du som medlem får rabatt på radonmåling fra vår samarbeidspartner