Politisk, Utleie

Husleielovutvalgets forslag om utleiers nærstående

I dag kan kortere varighet eller oppsigelse av et leieforhold begrunnes med at noen som hører til utleiers husstand skal benytte boligen. I husleielovutvalgets delutredning er det foreslått å endre kretsen av personer som kan begrunne kortere varighet og oppsigelse. Vilkåret «utleieren selv eller noen som hører til husstanden» erstattes med «utleieren selv eller hens nærstående».

Utleiers husstand vil si noen som bor sammen med utleier. Ofte vil det være en saklig grunn til oppsigelsen eller kortere varighet at andre enn utleierens husstandsmedlemmer, for eksempel ikke-hjemmeboende barn, skal bo i boligen.

Endringene vil gjøre loven enklere og mer forutsigbar ved å presisere persongruppen som omfattes av unntakene. Flertallet går inne for at det benyttes samme persongruppe som ved husstandsutvidelse i husleieloven § 7-1, for å begrunne kortere varighet eller oppsigelse.

Tidsbestemte kontrakter

Det er i utgangspunktet ikke anledning til å avtale tidsbestemte leieavtaler på kortere tid enn tre år, med mindre man har en saklig grunn eller boligen skal benyttes som bolig av utleier selv eller noen som tilhører utleiers husstand jf. § 9-3

Utvalgets flertall anbefaler at unntaket fra minstetid ved planlagt bruk av boligen av utleiers hustandsmedlemmer i stedet skal knytte seg til utleiers nærstående. Utleiers nærstående defineres som utleiers ektefeller eller samboer, samt egne og  ektefelle/samboers slektninger i rett oppad- og nedstigende linje

Slik forslaget er formulert er det ikke lenger krav til at den nærstående er medlem av utleiers husstand. Det er fortsatt krav om at den nærstående har konkrete planer om å bo i boligen, straks leieforholdet opphører.

Oppsigelse

På tilsvarende måte som ved oppsigelse kan i dag utleiers egen bruk eller «noen som tilhører utleiers husstand» begrunne oppsigelse . Husleielovutvalget foreslår å endre dette til utleiers nærstående:

Flertallet anbefaler å videreføre som oppsigelsesgrunn at utleieren skal bo i boligen, men at oppsigelsesgrunnen skal utvides slik at den også omfatter utleiers nærstående. Det omfatter utleierens ektefelle eller samboer, egne eller ektefellens eller samboerens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og fosterbarn.»

Forslag i delutredning fra Husleielovutvalget

Hvem skal være nærstående?

I delutredningen peker utvalget på at også andre personer enn de som er definert som nærstående kan utgjøre en «annen saklig grunn». En forutsetning er at utleieren må ha «en nær tilknytning til denne personen».

Et mindretall går inn for å at nærstående tilsvarer personer som en utleier kan leie ut skattefritt til etter den såkalte nærståenderegelen. Det vil innebære at utleiers- eller hens parters søsken, nevøer og nieser omfattes.

 

Les mer: Vil gi leier rett til å forlenge avtalen. Hvem tør leie ut da?