Skatt

Utleie av kontor til egen virksomhet/AS i egen bolig

utleie av kontor

Utleie av kontor til eget AS i egen bolig er gjerne en gunstig løsning. Selskapet får fradrag for kostnaden til husleie, og leieinntekten vil ofte være skattefri. Men merk at det kan påvirke skatteplikten ved et eventuelt salg av boligen.

Under halvparten

Inntekter fra utleie av under halvparten av bolig man selv eier og bor i er som hovedregel skattefrie etter reglene i skatteloven § 7-2. Skattefritaket omfatter også utleie til kontor.

Les mer: «Skatt ved utleie av egen bolig»

Nødvendig og reelt

Selskapet/den næringsdrivende må kunne påvise et behov for kontor. Virksomheten må ha en aktivitet som gjør det nødvendig å leie kontor for å administrere virksomheten.

For at det skal foreligge et utleieforhold, må lokalene faktisk brukes til arbeidsgiverens/selskapets formål, uten noen form for privat bruk. Arealet som leies ut kan kun benyttes til inntektsgivende aktivitet.

For vurderingsmomenter for om det foreligger et reelt leieforhold se Skatte ABC.

Markedsmessige vilkår

Leieforholdet må skje på markedsmessige vilkår. Er leiebeløpet satt kunstig høyt vil leieinntekter kunne anses som utbytte for aksjonæren.

Det kan være vanskelig å fastslå leieverdien på et slikt areal. For å være på den sikre siden kan det være fornuftig å innhente en verdivurdering.

Det er viktig å utforme en skriftlig leiekontrakt for å dokumentere at leieforholdet er reelt.

Potensiell skattesmell

Areal som leies ut til kontor anses ikke som skattyters egen bolig i forbindelse med salg. Boligeier opptjener ikke botid på kontoret og ved et eventuelt salg av boligen vil det bli skatt på gevinsten av arealet. Det er derfor fornuftig å avvikle slik utleie i egen bolig minimum ett år før realisasjon.

For eksempler og beregning av eventuell skatteplikt se Skatte ABC.

Skillet mellom virksomhet og lønnet arbeid

Det er egne regler for hjemmekontor ved lønnet erverv for ekstern arbeidsgiver. Det er som regel ikke snakk om et leieforhold i slike tilfeller, og det er egne regler om fradrag for utgifter ved denne formen for hjemmekontor, se Skatte ABC.

Snikkontorisering

Begrepet snikkontorisering stammer fra mellomkrigstiden hvor det som regel var gunstigere å leie ut til næringsformål enn til bolig. Årsaken var streng regulering av leie til boligformål Fenomenet bidro til ytterligere forverre en prekær boligsituasjon. Forhåpentligvis vil dagens praksis med hjemmekontor ikke fortrenge behovet for bolig.