Utleie

Kan du kreve ekstra tidsbruk erstattet av leietaker?

tidsbruk erstattet av leietaker

«Jeg har brukt sååå mye tid på denne leietakeren, timer og dager! Kjøre frem og tilbake, annonsere, fylle ut skjemaer og svare på eposter fra leietaker og klageorgan!» Kjenner du deg igjen i dette? Kan du kreve ekstra tidsbruk erstattet av leietaker?

Hvis du leier ut, vil du nødvendigvis bruke tid før leieforholdet etableres med klargjøring, annonsering og visninger. Det går også tid ved selve kontraktsinngåelsen, underveis i leieforholdet og ofte ved avslutningen av leieforholdet.

Mange saker for Husleietvistutvalget gjelder utleiers krav om skyldig leie og erstatning. Og erstatningskravet kan bygge på så mangt. Her skal vi ikke ta for oss de klassiske skader og manglende rengjøring, men spørsmålet om utleier kan kreve kompensasjon for tidsbruk og administrasjon av leieforhold.

En sak fra HTU

Vi ser på en konkret sak for Husleietvistutvalget som ble avsagt i oktober. Utleieren krevde erstatning for alle timene han hadde brukt på dette leieforholdet og leietakerens mislighold. Vi siterer nedenfor noen avsnitt som gjelder utleiers krav om erstatning for tidsbruk. Det kan være nyttig lesning for de som lurer på hva de kan kreve dekket om de skal bringe en sak inn for Husleietvistutvalget.

120 timer administrasjon

«Utleier har krevd erstatning for tidsbruk i forbindelse med leieforholdet og klagesaken. Utleier har oppgitt at det har medgått 120 timer til administrasjon av leieforholdet og oppfølging av leietakers mislighold, og krever erstatning med kr 207 per medgåtte time.»

Leietakeren aksepterte ikke dette kravet.

«Utvalget må derfor foreta en selvstendig vurdering av om vilkårene for erstatning er oppfylt. Husleietvistutvalget skal i vurdering av den konkrete saken ta stilling til hva som er sannsynliggjort å være utleiers «nødvendige utgifter til utbedring» eller «tap som følge av mislighold».»

Må regne med å bruke tid

Videre står det i vedtaket:

«Husleietvistutvalget mener at utgifter til en utleiers administrasjon normalt ikke vil være utgifter som kan kreves dekket av leietakeren. En utleier, uavhengig av om det er en profesjonell utleier eller en privatperson, vil måtte regne med å bruke tid og ha kostnader ved å administrere et leieforhold uten å alltid kunne overføre kostnadene/arbeidet over på leietakeren. Slikt arbeid vil kunne oppstå før leieforholdet etableres, ved kontraktsinngåelse, under leieforholdet og ved avslutningen av leieforholdet. Slike kostnader må bakes inn i prisfastsettelsen og den løpende leien.

I den foreliggende saken fremstår utleiers arbeid som begrenset og udokumentert. Utvalget kan ikke se at det er sannsynliggjort at utleier har hatt ekstraordinære administrasjonskostnader som følge av leietakers mislighold. Etter en konkret vurdering konkluderer utvalget derfor at det i denne saken ikke foreligger grunnlag for å holde leietakeren erstatningsansvarlig for utleierens administrasjonskostnader. Utvalget gir derfor ikke utleieren medhold i krav om erstatning for egen tidsbruk.»

 

Kan du kreve erstatning for ikke-økonomisk tap?

Konkret vurdering

Alle avgjørelsene i HTU skjer etter en konkret vurdering. Vi kan derfor ikke trekke den slutningen at det aldri er mulig å vinne frem med krav om erstatning for tid som er gått med til administrasjon av utleien. Men det er mange avgjørelser som ikke gir utleier medhold i slike krav. Utleier må altså regne med å bruke noe tid og penger på utleie uten å kunne kreve det dekket av leietakeren.

Les mer om vanlige uenigheter på htu.no