Utleie

Unngå disse tabbene underveis i leieforholdet

Bolig som formuesobjekt

Det kan oppstå ting i løpet av leieforholdet som man ikke hadde tenkt på forhånd at skulle skje. Leier skaffer seg kanskje dyr i leieperioden, eller tar inn en samboer eller en fremleietaker. Noen leiere tørker tøy inne og lufter aldri. Noen røyker inne, eller du mistenker at det brukes ulovlige rusmidler i boligen. Her følger tips til utleier underveis i leieforholdet.

Tilsyn

Det er viktig å ha en god dialog med leieren. Forklar i forkant av leieforholdet hvilke punkter i leiekontrakten som er ekstra viktig for deg, og sørg for at leieren forstår hvilke regler som gjelder. Du har rett til å komme på varslet tilsyn i boligen, men du kan ikke låse deg inn uten etter avtale.

Røyking og rusmidler

Det er lov å avtale at det ikke skal røykes inne. Og brudd på dette, bør medføre advarsler, og kan i ytterste konsekvens medføre oppsigelse. Men det er jo ikke alltid så lett å dokumentere lukt.

Utvidelse av husstanden

Leieren har rett til å ta opp i sin husstand sin ektefelle eller samboer, sine egne eller ektefellens eller samboerens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og fosterbarn. Denne gruppen kan du altså ikke hindre at leieren tar i hus.

Opptak av andre personer i husstanden krever godkjenning fra utleieren. Men godkjenning kan bare nektes dersom vedkommende persons forhold gir saklig grunn til det eller husrommet klart blir overbefolket. Det skal mye til for at vilkårene for å nekte er oppfylt.

Du har ikke rett til å øke leien selv om det blir flere personer i boligen.

Dyr

Har du i kontrakten at det er forbud mot dyr, så er det i utgangspunktet det som gjelder. Men vær oppmerksom på at det i loven står at leieren likevel kan holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen.

Men dette betyr altså ikke at det er fritt frem for leieren å skaffe seg husdyr – det blir en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylt.

Fremleie

Leieren har ikke adgang til å fremleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre uten samtykke fra utleieren, med mindre annet følger av avtale eller lovbestemmelse. Men det er nokså mange typer fremleie hovedleieren har rett til etter loven. Delvis fremleie, fremleie ved midlertidig fravær og fremleie for resten av en tidsbegrenset leieavtale, kan utleieren bare nekte dersom fremleierens forhold gir saklig grunn til det eller husrommet klart blir overbefolket.

Les mer: Må utleier finne seg i fremleie?

TIPS

Oppstår det avtalebrudd underveis, er det viktig at du gir leieren beskjed. Av bevismessige grunner, bør du gi advarselen skriftlig. Det skal være svært alvorlige forhold for at du kan gå direkte til oppsigelse eller heving, uten at leieren har fått varsel og mulighet til å rette opp i forholdene først. Det finnes ikke noen regel som sier hvor mange advarsler leier må ha fått før du kan gå til oppsigelse. Det vil bero på en konkret vurdering hvor alvorlige det er.

Lenke til husleieloven