politisk, utleie

Utvalg skal revidere husleieloven

Det skal nedsettes et utvalg som skal gjennomgå og foreslå endringer i husleieloven. Nesten en million personer i Norge er leietakere. To tredjedeler av disse leier av private. Dagens husleielov fungerer bare delvis godt nok.

Utvalgets mandat

Beslutningen om å sette ned et utvalg kom til i Stortingets forlik om årets statsbudsjett. Kommunal- og distriktsdepartementet skal nå gjøre klart hva som er mandatet for utvalget. Utvalget skal deretter utnevnes av Kongen i statsråd. Det er altså foreløpig ikke klart hvem som skal sitte i utvalget og hvem som skal lede det. Men etter at det er oppnevnt, vil det som en del av prosessen bli en høringsrunde. Da vil Bergen Huseierforening komme med sine innspill.

Botrygghet

Husleieloven skal bidra til å gi leietakere botrygghet. Samtidig skal loven bidra til et velfungerende boligmarked. Loven bestemmer blant annet hvor lang en leiekontrakt minimum skal være, hvordan husleien skal fastsettes og hvor mye den kan økes med hvert år. Den beskriver også hvem som har ansvar for vedlikehold av boligen og regler for å håndtere konflikter i leieforholdet. Husleieloven er ofte det første møte med lovverket for studenter og andre leietakere, da er det viktig at reglene er lett tilgjengelige og forståelige.

Skille mellom private og profesjonelle utleiere

På noen punkter er dagens lov balansert og god, og på andre er den ikke like god. Vi mener det kan være på tide at store profesjonelle og små private utleiere reguleres ulikt, blant annet med hensyn til oppsigelsesregler. Det ER forskjell på om du leier ut en sokkelbolig og bor tett på leietaker, og om du har hundre utleieleiligheter.

Mye å gripe fatt i

Dagens lov passer også dårlig på utleie til kollektiv, her håper vi på bedre regulering. Mange utleiere synes det er problematisk at de har kontrakt med en person, og at de i liten grad kan hindre at det flytter inn mange flere. Samtidig har vi forståelse for at det for eksempel kan være problematisk for mange leietakere med kontrakter med svært lange bindingstider. Det er med andre ord mange ting å gripe fatt i. Vi håper på et godt og kompetent utvalg som tar seg god tid til å lytte til alle som representerer ulike sider i et leieforhold.

Les mer på regjeringen.no