Skatt

Bolig som formuesobjekt

Bolig som formuesobjekt
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Formue i fast eiendom (bolig- og fritidseiendom) er skattepliktig enten eiendommen ligger i Norge eller i utlandet når du er bosatt i, og skattepliktig til Norge. Det er eiendommens formuesverdi som legges til grunn ved formuesskattelegging av bolig- og fritidseiendommer. Den som er reell eier av eiendommen ved inntektsårets utgang er ansvarlig for eventuell formuesskatt på eiendommen det aktuelle inntektsåret.

§ 4-1.Hovedregel om formue
(1) Skattepliktig formue fastsettes til omsetningsverdien pr. 1. januar i skattefastsettingsåret av skattyterens eiendeler med økonomisk verdi, med fradrag for gjeld som skattyteren hefter for.

§ 4-10.Fast eiendom, herunder andel i boligselskap
(1) Verdien av fast eiendom kan settes lavere enn omsetningsverdien.
(2) Verdien av primærbolig settes til 25 prosent av en beregnet omsetningsverdi. Hvis skattyter krever det, skal verdien settes ned til 25 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi. Prosentandelen skal likevel være 70 for den delen av den beregnede eller dokumenterte omsetningsverdien som overstiger 10 000 000 kroner.
(3) Verdien av sekundærbolig settes til 100 prosent av en beregnet omsetningsverdi. Hvis skattyter krever det, skal verdien settes ned til 90 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

(6) Verdien av fritidsbolig skal settes ned etter krav fra skattyter dersom den overstiger 30 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

Les mer:

Betaler du for mye i formue- og eiendomsskatt? Endrede regler for verdsettelse av bolig

Relevante lenker:

Benytt Skatteetatens boligverdikalkulator for å beregne formuesverdien på din bolig Klikk her

Endre formuesverdien av din primærbolig Klikk her

Endre formuesverdien av din sekundærbolig Klikk her