Utleie

Hvordan avslutte leieforholdet?

avslutte leieforholdet
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Leieforhold avsluttes på forskjellig vis. Det enkleste er når en tidsbestemt leiekontrakt utløper, og leieren flytter ut. I andre enden av skalaen må leier kastes ut med namsmannens hjelp. Og midt imellom har vi tilfellene hvor leier eller utleier ønsker å si opp avtalen – og da er det mye å passe på.

Tidsbegrenset avtaleperiode utløper

Når en lovlig avtaleperiode utløper, skal leieren flytte. Men dersom utleieren og leieren blir enige om det, kan de selvsagt inngå kontrakt for en ny periode. Dersom leier bare blir boende uten ny avtale og utleier forholder seg passiv i minst tre måneder etter sluttdatoen, går leieforholdet over til å bli et tidsubestemt leieforhold, med de rettigheter det innebærer for leieren. Pass derfor alltid på å fornye eller avslutte de tidsbegrensede kontraktene når de utløper.

Leier sier opp

Det er lov å inngå avtale om en tidsbestemt kontrakt som ikke kan sies opp, eller som har en bindingstid i en periode. Men dette må i så fall være tydelig avtalt. Er det ikke det, vil leier alltid ha oppsigelsesadgang. Fristen for oppsigelse er den som er avtalt i kontrakten. Er ingenting avtalt, gjelder tre måneders frist til utløpet av en kalendermåned.

Utleier sier opp

Det er strenge krav for at en oppsigelse fra utleier skal være gyldig. Bruk skjema for å være sikker på at formkravene er oppfylt og sett deg inn i hvilke regler som gjelder for begrunnelse.

Dersom leieren ikke godtar oppsigelsen, kan han eller hun protestere på den innen fristen på en måned. I så fall blir ballen kastet tilbake til utleieren. Hvis utleieren ikke vil la leieren bli boende, må han bringe saken inn for rettslig avgjørelse. I Hordaland er det Husleietvistutvalget som avgjør slike saker – les mer på htu.no.

Gyldige begrunnelser for utleiers oppsigelse er at husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, at riving eller ombygging av eiendommen gjør at husrommet må fravikes, at leieren har misligholdt leieavtalen, eller at det foreligger en annen saklig grunn til å si opp leieavtalen. Grunnene må være reelle. Er du i tvil om leierens mislighold er alvorlig nok til å si opp leieren eller om grunnen din ellers er god nok, kan du gjerne kontakte Bergen Huseierforening for å diskutere saken.

Dersom oppsigelsessaken går videre til rettslig avgjørelse, kan den uavhengig av det som står over, settes til side dersom retten finner at den ut fra en vurdering av begge parters forhold vil virke urimelig.

Utkastelse via namsmannen

Dersom det er inngått en kontrakt med utkastelsesklausul og leieren ikke betaler husleien, kan utleieren få leieren kastet ut ved namsmannens hjelp. Utleier må først sende varsel (påkrav) til leieren, og deretter vente 14 dager før begjæring om fravikelse kan sendes namsmannen. Ta kontakt med oss for å få veiledning og de riktige skjemaene.

Heving av leieforholdet

I de sakene som er ekstra alvorlige, kan utleier noen ganger ha rett til å heve kontrakten med kortere varsel enn det som gjelder for oppsigelse og eventuell bindingstid. Men det er et vilkår at det gjelder «vesentlig mislighold», og det er strenge krav. Ta kontakt med oss om du lurer på om du har tilstrekkelig grunn til å avslutte leieforholdet ved heving.

TIPS

At en utleier ikke kan si opp leiekontrakten uten en god grunn, overrasker mange utleiere. Dette er også den viktigste grunnen til at vi anbefaler tidsbestemte kontrakter. Da vet du i hvert fall at du kan avslutte et hanglende leieforhold når tidsperioden er ute.

Legg igjen en kommentar