Utleie

Må leietaker erstatte komfyr som ble skadet ved et uhell?

Leietaker mistet ved et uhell en gryte ned på induksjonsplaten slik at den knuste. Er det utleier eller leietaker som må kjøpe ny induksjonsplate? Spørsmålet kom fra et medlem, og vi tar her en kjapp oppfriskning av reglene om leietakers erstatningsansvar.

Vanlig enkelt vedlikehold? Leietakers ansvar!

Vedlikehold vil si å holde ved like gjennom både forebyggende og reparerende arbeider. Leietakeren plikter å vedlikeholde utleiers inventar og utstyr, for eksempel møbler og hvitevarer. Plikten omfatter både å besørge vedlikeholdet og betale for det. Merk at ansvaret lovlig kan avtales annerledes i kontrakten. Leietakers egne gjenstander må leietaker uansett både vedlikeholde og skifte ut.

Utskifting på grunn av elde? Utleiers ansvar!

Er det nødvendig med utskifting av hele tingen, er det utleiers ansvar. Hvis gjenstanden er så slitt eller ødelagt at det ikke er regningssvarende å reparere den, så må den skiftes ut. Utleier må da både besørge arbeidet og dekke utgiftene. Hvis det bare er nødvendig med utskifting av deler, så vil dette som hovedregel være vedlikehold som påhviler leietakeren. I praksis kan det oppstå
tvil om det er reparasjon eller utskifting som er nødvendig, og avgjørelsen må bli konkret. Er det vitale deler som må skiftes til betydelig kostnad, må det likestilles med utskifting. Vurderingen av om det er regningssvarende å reparere, må noen ganger foretas av fagpersoner, typisk elektriker eller rørlegger. Ansvaret kan avtales annerledes i kontrakten.

Utskifting på grunn av «tilfeldig skade»? Utleiers ansvar!

Skader som ikke skyldes vanlig slitasje og som heller ikke kan tilbakeføres til bruken er tilfeldige skader. Blir det skader på grunn av for eksempel innbrudd, strømbrudd, brann eller lekkasje, er det utleiers ansvar å utbedre.

Reparasjon eller utskifting av skade forårsaket av leietaker? Leietakers ansvar!

Utleieren kan i alle tilfeller kreve erstatning dersom «misligholdet eller tapet skyldes feil eller forsømmelse fra leierens side». Det har ikke noe å si om leietakeren kastet gryten på induksjonsplaten med vilje eller om han mistet den ved et uhell. Skaden er forårsaket av leietaker og må erstattes av leietaker.

Men hva hvis komfyren som ble skadet, var gammel? Tja – fordele kostnadene?

Hva som skjer i dette tilfellet, står ikke i husleieloven. Men ut fra alminnelige erstatningsregler kan svaret bli å fordele kostnadene. Var komfyren helt ny eller nesten helt ny, er det riktig at leietaker erstatter den med en helt ny om han ødelegger den. Var komfyren gammel, vil utleieren «tjene» på å få en helt ny komfyr, og det blir riktig å gjøre et fradrag for elde og slitasje. Noen eksakt tabell eller modell for dette finnes ikke. Hvis platetoppen kostet 12 000 kroner, har en forventet levetid på 15 år, og blir knust av leietaker etter 5 år, så er det rimelig at leietaker erstatter den ødelagte, men kanskje også at utleier dekker 4 000 kroner av nypris på 12 000 kroner.

Ansvar for vedlikehold og utskifting kan avtales annerledes i leiekontrakten enn det som står i husleieloven.

https://huseierforening.no/kan-du-kreve-ekstra-tidsbruk-erstattet-av-leietaker/