Strøm og energi, Utleie

Har du strøm inkludert i husleien?

strøm inkludert i husleien

I tillegg til husleie kan man avtale at leietaker skal betale tillegg for forbruksavhengige utgifter til strøm, brensel, vann og avløp.

Dette følger av husleieloven § 3-1 og § 3-4. Andre kostnader enn disse kan ikke utleier kreve av leietaker. Utleier kan bare kreve at leietaker skal betale tillegg for strøm og andre forbruksutgifter hvis det ble avtalt da leieavtalen ble inngått. Det er full anledning til å avtale at kostnader for strøm er inkludert i husleien, men ofte betales strøm i tillegg til husleie.

Både nettleie og forbruk

Hvis utleier og leietaker har avtalt at leietaker skal dekke nødvendige utgifter til strøm som et tillegg til leien, omfatter dette både nettleie og det faktiske forbruket av elektrisitet.

Fordeling av kostnadene

Hvis leietaker deler bruken av eiendommen og eventuelt strømmåler med utleier eller med andre leietakere, skal fordelingen av utgifter til elektrisitet skje forholdsmessig mellom brukerne av eiendommen. Dersom utleier og leietaker deler strømmåler må utleier betale sin del av forbruket. For å forsikre seg om at kostnadene for elektrisitet er forholdsmessig fordelt og basert på leietakers faktiske forbruk, kan leietaker hvert år kreve at det fremlegges regnskap som viser størrelsen på og fordelingen av forbruket mellom de ulike brukerne av eiendommen.

À-konto-betalingerstrøm inkludert i husleien

Noen ganger har utleier og leietaker blitt enig om et fast beløp – à-konto-betalinger – som betales forskuddsvis for å dekke leietakers forbruk av strøm.

Forskuddet kan avregnes mot det faktiske forbruket når strømregningen kommer. Utleier kan da kreve den resterende summen dersom det forskutterte beløpet ikke dekker utgiftene knyttet til forbruket, eller leietaker kan kreve det overskytende tilbakebetalt. Det bør stå i avtalen når forskuddet skal betales, og hvor ofte det skal avregnes mot faktisk forbruk. Det bør ikke gå for lang tid mellom avregningene. Det kan være vanskelig for en leietaker å betale et stort etterslep etter et år for eksempel.

Kan utleier øke husleien på grunn av dyr strøm?

Utleier kan ikke øke husleien på grunn av at strømprisene har steget. Mange utleiere er frustrerte over at de ikke kan få kompensert hos leietaker de ekstraordinært høye strømkostnadene de siste månedene. Men utleier har kun adgang til å regulere husleien ut fra de generelle bestemmelsene om husleieøkning.

Les mer om leieøkning

Leietaker kan ha eget strømabonnement

Ved inngåelse av leieavtalen kan utleier og leietaker også avtale at strøm ikke inngår i leieavtalen og leieprisen. Da må leietaker tegne sitt eget strømabonnement. Er ingenting avtalt, er det i utgangspunktet leietakers eget ansvar å tegne strømabonnement.

Les mer i Husleieloven § 3-1 og § 3-4