Utleie

Irregulært depositum – eksempel fra HTU

Irregulært depositum
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Depositum skal på egen sperret depositumskonto i bank. Det skal svært, svært mye til for at alternative løsninger godkjennes. Setter du det på din egen konto, så må du betale forsinkelsesrenter til leietaker.

Her er et eksempel fra en Husleietvistutvalgssak fra 2022. Leietakeren krevde først tilbakebetaling av irregulært depositum inkludert renter. Hun viste til at utleier aldri opprettet depositumkonto, men lot pengene stå på egen konto.

Utleier var ikke enig i dette, og vi klipper fra vedtaket:

Utleier har bestridt leietakers krav. Utleier forstås å henvise til at ordningen ikke var et krav fra ham, at han ikke kunne komme til Oslo, at det var praktisk vanskelig å opprette vanlig depositumskonto, og at partene derfor ble enige om den ordningen som ble etablert. Videre viser utleieren til at han har motregnet depositumet i skyldig husleie.

Utleier hevder altså at partene var enige om løsningen om at depositumet skulle settes direkte på utleiers konto og ikke på en særskilt depositumskonto. Utvalget har disse vurderingene og konklusjon:

Leietakerens krav om tilbakebetaling av irregulært depositum

Leietakeren har krevd tilbakebetalt et irregulært depositum med til sammen kr 16 507. Beløpet forstås å inkludere forsinkelsesrenter.

Det følger av husleieloven av 26. mars 1999 nr. 17 (husll.) § 3-5 annet ledd at det deponerte beløp skal settes på særskilt konto i leierens navn med vanlige rentevilkår i finansinstitusjon som har rett til å tilby slik tjeneste i Norge. Av husll. § 3-7 første ledd fremgår det at det ikke kan avtales andre eller større pengebeløp enn angitt i husll. §§ 3-1 og 3-4 til 3-6, og dermed heller ikke depositum i strid med husll. § 3-5. Av husll. § 3-7 annet ledd fremgår det at den som har betalt beløp i strid med bestemmelsens første ledd, alltid kan kreve beløpet tilbakebetalt eller erstattet av utleieren. Bestemmelsene kan ikke fravikes ved avtale til skade for leietakeren, jf. husll. § 1-2.

Av partenes leieavtale av 2. desember 2021 fremgår det at depositumet var avtalt til kr 15 000, og skulle deponeres på konto i bank. Videre er det avtalt at «Depositumet skal dekke eventuelle skader eller tap, samt ubetalte regninger, og skal om mulig utbetales innen 1 måned etter at leieforholdet opphører, senest 3 måneder. Rentene tilfaller leietager. Kontakt utleiers bankforbindelse for hjelp til å opprette en slik sperret konto.»

Utleier forstås å ha erkjent at depositumet ble betalt til hans privatkonto. Leietakeren har for øvrig fremlagt en bankkvittering av 7. desember 2020 for betaling av kr 30 000 for «Depositum + Leie Jan 2021» til en privatkonto som etter det opplyste tilhører utleier.

Utvalget legger dermed til grunn som godtgjort at leietakeren har betalt depositumet til utleieren i strid med husll. § 3-5. Leietaker har dermed krav på tilbakebetaling av beløpet jf. § 3-7 annet ledd.

Husleietvistutvalget gir derfor leietakeren medhold i tilbakebetaling av depositumet med kr 15 000.

Rente

Leietakeren har krevd forsinkelsesrente.

Av husll. § 3-7 tredje ledd følger det at kravet etter annet ledd forrentes etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 fra den dag beløpet ble betalt, med mindre betaleren må anses i vesentlig grad medansvarlig for overtredelsen.

Utleier har ikke anført eller fremlagt noe som kan godtgjøre at leietakeren i lovens forstand i vesentlig grad er medansvarlig for overtredelsen. Utvalget legger derfor til grunn at leietakeren har krav på forsinkelsesrente fra betaling skjedde. Det legges til grunn som godtgjort at depositumet ble betalt 7. desember 2020.

Husleietvistutvalget gir dermed leietakeren medhold i forsinkelsesrenter av det irregulære depositumet på kr 15 000 fra 7. desember 2020 til betaling skjer (for perioden 7. desember 2020 til og med 3. november 2022 utgjør forsinkelsesrentene kr 2 389,40).