Politisk

Slutt på privat bruk av formuesgode i selskap

privat bruk av formuesgode i selskap
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen har lagt frem forslag til beskatning av enkelte formuesgoder som eies i selskap og som benyttes privat. Forslaget retter seg mot aksjonærer med bestemmende innflytelse i selskaper som eier bolig, fritidsbolig, båt eller fly. Utfordringen er at forslaget samtidig vil ramme alminnelige selskaper som ikke benytter formuesgodet privat.

Flere boligutleiere driver virksomheten sin gjennom et selskap. Det er en fornuftig og gunstig innretning på virksomheten. Slik forslaget er utformet vil all den tid man ikke kan vise til inntektsgivende aktivitet bli regnet som uttak til privat forbruk. Det vil særlig ramme de som driver med ulike former for utleie.

Ved utleie av bolig vil det ofte være perioder boligen står tom, enten ved avslutning av leieforhold, inn- og utflytting eller ved vedlikehold. I slike perioder mener vi det er urimelig at man som aksjonær skal bli beskattet. Forslaget vil særlig ramme de som driver sesongbasert utleie, hvor det av naturlige årsaker står tomt store deler av året.

Skattesatsen er lagt opp til å utgjøre 0,5 prosent av boligverdien i uken, til sammen 26 prosent i året. Dette er en svært høy sats og vi er kritiske til måten den er innrettet på. Forslaget vil kunne medføre økt byråkrati og komplisere hverdagen for en rekke tilbydere av bolig- og fritidseiendom.

Bergen Huseierforening er av den oppfatning at forslaget bør gjennomgås grundig og endres på vesentlige punkter. Vi har levert høringssvar i saken i likhet med en rekke andre.

Les høringsnotatet og høringssvarene på departementets nettsider her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-sarregler-om-skattlegging-av-privat-konsum-i-selskap/id2911994/

Les mer

Endrer verdsettelse av primærbolig – et stort steg mot høyere boligbeskatning